แพลตฟอร์ม VS Living Market คืออะไร

แพลตฟอร์ม VS living market เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงเจ้าของบ้าน, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, และร้านค้าที่เข้าร่วม โดยสินค้าและบริการทุกชนิดจะผ่านการพิจาราณาและคัดเลือกตามมาตรฐาน VS Standard เพื่อให้เจ้าของบ้านมั่นใจในคุณภาพและราคา แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติเด่นหลายอย่าง เช่น การมีห้องตัวอย่าง 3D ให้เจ้าของบ้านเลือกดูก่อนตัดสินใจซื้อ, ระบบการตรวจสอบและควบคุมงานอย่างใกล้ชิด, การเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้าน, การลดระยะเวลาการสั่งผลิตสำหรับงานประเภทที่ต้องวัดหน้างานก่อน, มี Call Center สำหรับประสานงาน, การรวมผู้รับเหมาที่ทำงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน, และการเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มมูลค่าโครงการ. นอกจากนี้ ยังช่วยเจ้าของบ้านในการเลือกและตกแต่งบ้านใหม่อย่างมีระบบและควบคุมงบประมาณได้

VS living market มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

แพลตฟอร์ม VSliving market มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้:

1.  ซื้อขายสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐาน VS Standard 
มุ่งมั่นให้เจ้าของบ้าน, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, และร้านค้าที่เข้าร่วมได้ซื้อขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. การเลือกดูห้องตัวอย่าง 3D
นำเสนอแบบห้องตัวอย่างที่หลากหลายในรูปแบบ 3D เพื่อให้เจ้าของบ้านได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจก่อนการซื้อ
3. ความมั่นใจในคุณภาพและราคา
ระบบมาตรฐานช่วยให้เจ้าของบ้านมั่นใจในคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ
4. การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะ
5. ลดระยะเวลาการสั่งผลิต จัดส่งและติดตั้ง
สำหรับงานประเภทที่ต้องวัดพื้นที่หรือสำรวจหน้างานก่อน, แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดระยะเวลาในส่วนนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า
6. ระบบการตรวจสอบและควบคุมงาน
มีระบบการควบคุมและติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานบริการเป็นไปตามความคาดหวังของเจ้าของบ้าน
7. การสนับสนุนผ่าน Call Center
มีการให้บริการประสานงานผ่าน Call Center เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ซื้อของในแพลตฟอร์ม รวมทั้งทำให้การติดต่อและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
8. การรวมผู้รับเหมา Built in
ผู้รับเหมาที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้จะทำงานภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดและการควบคุมการทำงานภายใต้
มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ
9. ช่องทางสำหรับนักออกแบบ
แพลตฟอร์มนี้ให้โอกาสนักออกแบบในการขายงานออกแบบของตน โดยนำผลงานการออกแบบมาบรรจุไว้ในแพลตฟอร์มซึ่งจะมีความหลากหลายให้
เจ้าของบ้านเลือกได้ตรงกับรสนิยม สไตล์และความต้องการของตน
10. เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยและเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของบ้าน 
11. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอสังหา
เป็นเครื่องมือให้กับนักพัฒนาอสังหาในการเพิ่มมูลค่าของโครงการ โดยมีแบบห้องตัวอย่างเสนอให้ดูหลายแบบหลายสไตล์
12. การจัดการภายในบ้านใหม่อย่างมีระบบ
ช่วยเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านใหม่ในการตกแต่งภายในอย่างมีระบบและควบคุมงบประมาณได้
14. การเจรจาและตรวจสอบสินค้าและบริการ
แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวกลางในกระบวนการเจรจาและตรวจสอบสินค้าและบริการเพื่อให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด